Tulevaisuuden taitoja Yhdessäluomisen otteella

Tulevaisuuden taitoja Yhdessäluomisen otteella -tuotteistushankkeessa rakensimme asiakaslähtöisen, tietoista toimijuutta ja uusia ajattelu- ja toimintatapoja mahdollistavaa palvelukonseptia työyhteisöihin. Yhteiskehittelyprosessissa keskityimme oman ja yhteisen työn tuunaamiseen, työn tekemisen tapoihin sekä tulevaisuuden taitojen vahvistamiseen. Palveluun, joka tukee tietoista toimijuutta ja edistää tulevaisuuden metataitojen syntymistä, joilla voimme vastata jatkuvan muutoksessa elämisen ja toimintaympäristön haasteisiin.

Tässä kehittämishankkeessa oli mukana pioneerihenkisiä toimijoita mm. Telialta, Finnairilta ja Valtiovarainministeriöstä sekä yhteiskehittelijöitä ja asiantuntijoita eri toimialoilta: Linkistä voit tutustua hankkeen loppuraporttiin: https://www.tsr.fi/documents/20181/860652/117319-loppuraportti-Tulevaisuuden+Taitoja+Loppuraportti+7.3.2018.pdf

Tulevaisuuden taitoja Yhdessäluomisen otteella –palvelu pohjautuu Yhdessäluomisen otteeseen, joka on tutkimusperusteinen tapa kehittää toimintaa ja voimaantua yksilönä ja työyhteisönä. Voit tutustua Yhdessäluomisen työotteeseen, Co-Creative Process Inquiry (CCPI), väitöskirjaan tästä linkistä: http://epub.lib.aalto.fi/pdf/diss/Aalto_DD_2013_052.pdf

Mihin voimme yhdessä vaikuttaa?

Tulevaisuus on meitä kaikkia yhdistävä asia. Tulevaisuutta on kuitenkin vaikea ennakoida tai ennustaa. Muutoksia tapahtuu ja meidän on hyvä oppia elämään muutoksessa tiedostaen, mihin voimme yhdessä vaikuttaa. Vahvistaa oma itsetuntemusta ja vahvistaa samalla tiimin, työyhteisön ja/tai organisaation yhteistä kykyä suunnata tulevaisuuteen. Vastuu on meillä kaikilla! Miten reagoimme muutoksiin, millaisessa työyhteisössä haluamme työskennellä, miten työskentelemme paremmin yhdessä ovat asioita, joihin voimme kaikki vaikuttaa.

Tarvitsemme yhä enemmän yhteistä kykyä suunnata tulevaisuuteen eli yhdessä luotuja käytänteitä ja toimintamalleja, joilla voimme tukea ja vaikuttaa:

 • mielekkääseen toimintaan,
 • työhyvinvointiin,
 • kasvuun,
 • asiakaskokemukseen,
 • työtyytyväisyyteen,
 • innovaatioihin ja
 • regeneratiiviseen kehitykseen.

Yhdistävä prosessi: Mikä palvelee meitä?

On tärkeä tiedostaa, miten olemme suhteessa ja vuorovaikutuksessa itseemme, kollegoihin ja asiakkaisiimme.

Se mikä palvelee meitä yksilöinä, palvelee myös laajemmassa mittakaavassa muita. Tässä kehittämisprosessissa harjoittelimme, miten saamme yhteisen potentiaalimme käyttöön. Miten yhdistämme omat tietomme ja taitomme yhdessä tekemiseen ja kehittelyyn.

Kuvaan tätä kehittämisprosessia nyt omasta näkökulmastani, osana tiimiä niin yhteiskehittelijänä kuin tuotteistuskumppanina. Nostan sellaisia asioita esille, mitkä tukivat minua omassa työssäni. Opin muilta ja opin itsestäni. Itsetuntemukseni kasvoi, sekä ymmärrykseni siitä, että olemalla paremmin läsnä itselle ja toisille yhdessä luodussa tilassa, ”tila-avaruudessa”, pystymme paremmin yhdistämään taitoja ja osaamista. Ja näistä asioista myös tietoinen toimijuus syntyy: taidosta johtaa itseään ja yhdistyä yhteiseen viisauteemme. 

Viisaus meissä: Uusi yhteys itseen ja muihin

Ensimmäinen oivallukseni oli: Pois ennakkoajattelusta

Usein tulee verrattua itseä muihin: Esimerkiksi omaa osaamista, koulutusta tai kokemusta. Tai ajattelee etukäteen tilanteen tai henkilön tietynlaiseksi, suurentaen tai pienentäen itseään. Kun tässä projektissa, jossa emme ennestään tunteneet toisiamme, ratkaisimme omaa ajankohtaista tulevaisuuden työhön liittyvää kysymystä, syntyi uusi syvempi yhteys niin itseen kuin muihin.

Saimme luotua nopeasti ilmapiiriin, joka tuki yhteistä tekemistä. Tulimme samalle viivalle, yhteiseen ”ajatuskuplaan” ja olemisen tilaan. Kun yhdistimme omat kysymyksemme yhteiseksi kysymykseksi parityöskentelyn jälkeen, huomasin, kuinka eri tavalla ja eri kulmista lähestymme yhteistä päämääräämme. Tämä yhteisen ajatusten vaihto, ilman ennakkoajatusta, ilman kritiikkiä, yhdisti meitä, vahvisti luottamusta ja synnytti uudenlaisen ymmärryksen toisistamme ja tavoistamme ajatella ja ilmaista itseämme. Tulimme kuulluksi ja nähdyksi. Syntyi kehittämisryhmän yhteinen kysymys jatkotyöskentelyyn:

Miten luomme tietoista toimijuutta mahdollistavan konseptin?

Toinen oivallukseni: Olemme aina uudessa aloituspisteessä

Charles Laurence kuvasi tätä aloituspistettä metaforalla kirja. Joka päivä avaamme kirjasta uuden tyhjän sivun ja on sinusta kiinni, mitä sinä haluat sinne luoda? Tämä on myös tietoisen aloituspisteen idea. Emme lähde kohtaamisissa, vuorovaikutuksessa tai suunnittelussa eilisen tai vuosia sitten tapahtuneesta tilanteesta. Uuden aloittamisen pisteen kysymyksiä voisivat olla: Missä olemme nyt? Mitä on nyt mahdollista viedä eteenpäin? Miten saamme kaikki mukaan muutokseen tai kehittämiseen?

Kun käytimme työryhmämme kehittämispäivässä kysymystä: Mikä on tämän päivän yhteinen agendamme, tulin tietoiseksi yhteisajattelun voimasta. Olimme samalla viivalle, uudessa aloituspisteessä ja työskentely oli hyvin intensiivistä ja syvällistä. Pääsimme nopeasti eteenpäin ja taas ilman ennakkoajattelua. Huomasin, miten oma tietoisuus toimi taustalla ohjaten toimintaani.

Kysymyksillä työskentely avaa ja tuo näkyväksi taustalla olevat ajatukset, tunteet, tarpeet ja uskomuksemme.  

Kysymyksillä: Missä olemme nyt? Mitä nyt on mahdollista tehdä? Helpottaa tekemistä ja aloittamista. Kun toimii omasta asiantuntijuudestaan käsin, jakamalla ja tuomalla omat ideansa esille, pääsemme nopeammin eteenpäin. Myös aikaa säästyy, kun huomio ja keskittyminen ovat kaikilla jo samassa asiassa. Tiedetään, mitä ollaan seuraavaksi tekemässä ja fokus on selkeänä mielessä.

Olen huomannut, kuinka helppo on puolustella, vedota kiireeseen tai muuhun syyhyn, kun pitäisi tehdä asioita uudella tavalla. Oma kokemukseni liittyy CRM-järjestelmään, kun se otettiin käyttöön toimiessani myyntipäällikkönä painotalossa. Aikaisemmin jokainen oli syöttänyt tietoa omalla tavallaan ja nyt otettiin käyttöön uusi järjestelmä. Vastarintaa ilmeni, hyöty tuli näkyviin myöhemmin. On niin helppo toistaa ja puolustella sitä tuttua ja turvallista toiminta- tai ajattelutapaa.

Aloittamiseen suosittelen pysähtymistä. Kun tuot huomion ja keskittymisen juuri tehtävään asiaan, syntyy asioita helpommin ja luovemmin, kuin itsestään ja ilman pakkoa. Kiire kaventaa ajattelua, syntyy enemmän virheitä ja yhteistyö uupuu.

Neljäs oivallukseni: helppous ja vaivattomuus

Mistä voisin vapautua? Mistä tunteista, ajatuksista tai uskomuksista voin päästää irti? Tämä kysymys yhdistettynä omaan tulevaisuuden kysymykseeni, avasi minulle uuden sisäisen tietämisen tason. Miksi vaadin itseltäni enemmän kuin muilta? Miksi otan liikaa vastuuta?

Nämä omat vapautumisen ja täydellisyyden tavoittelun paikat tunnistin, kun havainnoimme niitä asioita ja tilanteita, mihin reakoimme päivän aikana töissä tai kotona? Mikä on se ajatus, tunne tai tarve reaktiomme takana? Käytössämme oli harjoituskirja, jonka tehtäviin sitoudumme. Jaoimme harjoituksemme oivallukset työparin kanssa. Näin opimme tiedostamaan paremmin omien ajatusten, tunteiden ja tarpeiden maastoa.

Esimerkkikuvia Tulevaisuuden taitoja Yhdessaluomisen otteella -harjoituskirjasta
Kuvat ovat Tulevaisuuden taitoja Yhdessäluomisen otteella -harjoituskirjasta

Vapautuminen omaan reaktioon sidotusta energiasta, ajatuksista ja tunteista oli kutsu tietoiseen kasvuun. Tunnistin itselle tyypillisen reaktion, joka oli varsin määrätietoinen ja ehdoton. Aloin harjoittamaan helppouden ja vaivattomuuden ajatusmallia. Kun tuli tilanne, johon olisin reagoinut vahvasti, ajattelin helppoutta. Pääsen itse helpommalla, kun en reagoi heti, vaan viivästän tunnetta. Joskus laskin kymmeneen, usein vain hengitin syvään muutaman kerran. Vapautuminen tuo tilaa uusille, yhteistä tekemistä tukeville ajattelu-, tunne- ja toimintamalleille

Kun tunnistin tämän oman täydellisyyden tavoittelun, huomasin, että yhteistyö oli helpompaa. Miksi pitää olla itselle ankara? Syntyi ajatus helppoudesta ja vaivattomuudesta. Kun tuon aloittamisen pisteeseen ajatuksen helppoudesta ja vaivattomuudesta, asiat lähtevät rullaamaan paremmin eteenpäin. Kriittisyys omaan tekemiseen jää taka-alalle.

Opi suuntamaan ajatukset, tunteet, taho ja toiminta uudelle tasolle.

Tietoinen toimija ja yhteys hyviin tunteisiin: Harjoittele taitoa olla uudella tavalla yhteydessä itseen, toisiin, työn tavoitteisiin ja ympäristön vaatimuksiin. 

Viides oivallukseni: Intuitiivinen ajattelu on astumista ei-tietämisen tilaan

Lähdimme kolmannella kerralla työryhmässä luomaan yhteistä suunnittelua ja ajattelua tukevaa tulevaisuuskompassia 12 Yhdessäluomisen voiman avulla. Tämä oli tosi luova, hauska ja innostusta herättävä vaihe. Valitsimme intuitiivisesti sen voimakuvan, joka meitä puhutteli. Minulle se oli intuitiivisen ajattelun voima.

Yhdessaluomisen voimapakka: intuitiivisesn ajattelun voima
Yhdessäluomisen voimapakka: Intuitiivisen ajattelun voima: Sari Komulainen ja Terhi Takanen

Yhdistimme ryhmän valitsemat voimakuvat kompassimuotoon ja keskellä oli yhteinen kysymyksemme: Miten luomme tietoista toimijuutta mahdollistavan konseptin? Kysymyksen ympärille syntyi neljä toimintaamme ohjaava alakysymystä:

 1. Kohtaammeko itsemme ja toisemme tietoisesti?
 2. Kiteytyykö työstämme korkein mahdollinen?
 3. Tunnistammeko roihun, joka syntyy yhteisestä luottamuksesta?
 4. Uskallammeko tietää ja ei tietää?  

Hyvin erilaisia kysymyksiä kehittämistyössä, joka usein nojautuu vain rationaaliseen ajatteluun. Kun harjoittelin tätä ei-tietämisen tilaa, intuition taitoa, huomasin usein ajattelevani varsin perinteisesti. Opin harjoittelun jälkeen tuomaan itseni intuition äärelle hengittämällä tietoisesti ajatusta intuitiosta tiedon rinnalla. Intuitio ja tietoinen mieleni tekevät yhteistyötä, luoden uudenlaisia ajatuskokonaisuuksia. Kokouksissa mietin, mikä voisi olla se toinen tai uusi näkökulma. Hengitin tietoisemmin tai suljin silmäni ja vain kuuntelin keskustelua. Intuitio vaatii tilaa ympärilleen, pysähtymistä ja läsnäoloa, herkkyyttä tunnista, se nopea ajatus, joka tulee mieleen. Ei-tietäminen on minulle nopein tapa löytää uusia ratkaisuja.

Tulevaisuuskompassi ja nämä alakysymykset tukevat hyvin muutoskyvykkyyttä. Kun oppii virittäytymään kysymyksen energiaan, syntyy uudenlaisia ratkaisuja. Tietoista toimijuutta tukevalla tulevaisuuskompassilla voimme tukea ajattelu-, tunne-ja toimintamallien tietoiseksi tulemista ja esimerkiksi vapautta, luottamusta ja avointa vuorovaikutusta edistäviä toimintatapoja. Tulevaisuuskompassi auttaa meitä kytkeytymään itseen ja toisiin yhteisistä arvoista ja tulevaisuuden taidoista käsin.

Tulevaisuuden taidot tukevat itsetuntemusta ja itsensä johtamista. Opimme, kuinka siirrymme muutoksen hallinnasta tilan luomiseen, tiedosta intuitioon sekä suunnittelusta ja jatkuvasta kehittämisestä yhdessä luomiseen.

Tarvitsemme yhä enemmän yhteistä kykyä suunnata tulevaisuuteen eli niitä yhdessä luotuja käytänteitä ja toimintamalleja.

Ihmisistä itsestään lähtevä uudistuminen mahdollistaa kykykapasiteetin laajempaa käyttöä ja itseohjautuvuutta.

Lopuksi vielä ryhmämme mietteitä kehittämistyöstä

Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella -hankkeen työryhmässä yhdistyi ainutlaatuisella tavalla kokemus työelämän muutoksesta, organisaatioiden kehittämisestä ja esimiestyöstä, työelämän tutkimuksesta sekä yhdessäluomisen otteen harjoittamisesta. Meitä kaikkia yhdisti kiinnostus luoda jotain uutta ja ainutlaatuista muutoksessa olevaan maailmaan.

Työskentelyämme luonnehti oivaltava keveys ja luottamus yhdessäluomisen voimaan:

”On tuntunut siltä, että olemme saaneet paljon aikaan lyhyessä ajassa. Tekemisestä on puuttunut pakko ja puurtaminen. Aivan kuin olisin ollut tutkimusmatkalla, josta on avautunut uusia kerroksia itsestäni, yhteistyön muodoista ja yhdessä oppimisesta. Ja siinä rinnalla on syntynyt uusia tulevaisuuden taitoja!”

Hankkeen aikana opimme kaikki uutta työstämme, työroolistamme ja yhdessä tekemisestä ja löysimme myös omaan työhömme uusia tulevaisuuden taitoja:

”Rohkeus ja kokeileminen. Näitä kahta tulevaisuuden taitoa juuri minä tarvitsen tällä hetkellä töissä. Työssäni keskeisessä roolissa on organisaation valmistaminen tulevaan. Olin silti unohtanut ne tärkeimmät asiat, jotka auttaisivat minua tässä työssä: luottamuksen itseeni ja intuitiooni sekä rohkeuden kokeilla.”

”Olen havainnut hankkeen aikana, kuinka suuri merkitys vuorovaikutuksella, luottamuksella ja avoimuudella on siihen, miten tiimi toimii, kohtaa ja kehittää asioita yhdessä. Se mitä yhteisestä tekemisestä kiteytyy, on suorassa yhteydessä siihen, miten osaamme kuunnella ja olla läsnä niin itselle kuin toisille.”

Tästä linkistä pääset lukemaan Työsuojelurahaston hanketiedotteen projektistamme: https://tiedonsilta.fi/kestavaa-kasvua-tulevaisuuden-taidoilla/

Tulevaisuuden taidoilla luomme myönteistä uudistumisen kulttuuria, tuemme yksilöllistä ja työyhteisön kasvua sekä yhdessä tekemiseen ja osallisuuteen liittyviä valmiuksia.

Jaa tämä postaus